Service voorwaarden

Oodit

Disclaimer


Uw gegevens

Oodit Riskplan verwerkt de door u verstrekte (persoon)gegevens met het oog op het aangaan en uitvoeren van de opdrachten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het uitvoeren van activiteiten gericht op uitbreiding van de dienstverlening, statistische analyses en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. De verantwoordelijke voor de verwerking is 72media B.V. 72 Media verplicht zich tot geheimhouding van informatie en gegevens van u ten opzichte van derden. Op de website van Oodit Riskplan is een privacy statement opgenomen waar u meer informatie kunt lezen.

Alle rechten (waaronder auteursrecht) op uitkomsten en adviezen, instructies, specificaties, vervaardigde onderzoeksmateriaal, zoals modellen, technieken, vragenlijsten, instrumenten berusten en blijven bij Oodit Riskplan. Openbaarmaking mag uitsluitend na verkregen toestemming van Oodit Riskplan. Na het opzeggen van uw account wordt de online omgeving beëindigd. U wordt hierover geïnformeerd zodat u voor beëindiging uw risicoplan e.d. uit kunt printen. U heeft uiteraard het recht uw informatie en documenten te vermenigvuldigen voor gebruik in uw eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

Aansprakelijkheid

Oodit Riskplan spant zich naar besten weten en kunnen in om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Iedere aansprakelijkheid van Oodit Riskplan voor door u of derden geleden gevolgschade, waaronder inkomstenderving en bedrijfsschade is uitgesloten. Behoudens grove schuld en opzet van Oodit Riskplan, zijn wij niet voor enige schade aan personen, zaken of bedrijven van u en/of derden aansprakelijk.